Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Sandomierskie Centrum Kultury

Rynek 20, 27-600 Sandomierz

 

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. " Bieżąca konserwacja elementów zabytku Bramy Opatowskiej w Sandomierzu "

Zaproszenie
do złożenia oferty na zadanie pn.
" Bieżąca konserwacja elementów zabytku Bramy Opatowskiej w Sandomierzu "

 

1. Zamawiający:

Sandomierskie Centrum Kultury
Rynek 20
27-600 Sandomierz
NIP 864-19-10-817
REGON 260281322

 

2. Przedmiot zamówienia:

1) Wykonanie nowego pomieszczenia biurowo-kasowego na pierwszej kondygnacji Bramy Opatowskiej.

2) Wykonanie nowej konstrukcji wyjścia na taras widokowy Bramy Opatowskiej.

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

a) Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

b) Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym przygotowanym przez zamawiającego. Wzór formularza został dołączony do niniejszego zaproszenia.

c) Oferta powinna być napisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w imieniu wykonawcy.

d) Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, zostaną parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

e) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.

f) Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zamówieniu tylko jedną ofertę.

g) Oferty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

h) Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

i) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

j) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

 

4. Warunki wymagane od wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  • zapewnią kierownika budowy albo inspektora nadzoru inwestorskiego, który musi spełniać wymagania, o których jest mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

5. Dokumenty składające się na ofertę:

 • Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do Zapytania),

 • Dokument potwierdzający uprawnienia kierownika budowy albo inspektora nadzoru inwestorskiego, który musi spełniać wymagania, o których jest mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 • przedstawienie wizualizacji nowego pomieszczenia biurowo-kasowego oraz nowej konstrukcji wyjścia na taras widokowy Bramy Opatowskiej.

 

6. Termin i miejsce składania ofert:

 • Termin składania ofert do dnia 30.08.2023 r. do godziny 12:00.

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 • Miejsce składania ofert: Sandomierskie Centrum Kultury, Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz,

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

7. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2023 r.

 

8. Tryb udzielania wyjaśnień:

Zapytania odnośnie prowadzonego postępowania ofertowego należy kierować drogą
elektroniczną na adres e-mail: citsandomierz@gmail.com do dnia 29.08.2023 r. do godz. 10.00.

 

 

Załączniki:

Protokół z wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia

Utworzono dnia 31.08.2023, 15:55

Klauzula informacyjna - doc

Utworzono dnia 22.08.2023, 16:00

Klauzula informacyjna - pdf

Utworzono dnia 22.08.2023, 16:00

Wzór umowy - doc

Utworzono dnia 22.08.2023, 15:59

Wzór umowy - pdf

Utworzono dnia 22.08.2023, 15:59

Zaproszenie do złożenia oferty - doc

Utworzono dnia 22.08.2023, 15:59

Zaproszenie do złożenia oferty - pdf

Utworzono dnia 22.08.2023, 15:58

Zapytanie ofertowe - doc

Utworzono dnia 22.08.2023, 15:57

Zapytanie ofertowe - pdf

Utworzono dnia 22.08.2023, 15:57

Informacje

Liczba wyświetleń: 554
Utworzono dnia: 22.08.2023
Dokument wprowadził:
Paulina Leśniak
Dokument opublikował:
Paulina Leśniak

Historia publikacji

 • 31.08.2023 15:55, Joanna Bartosik
  Dodanie załącznika: Protokół z wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia
 • 22.08.2023 16:02, Paulina Leśniak
  Edycja strony: Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. " Bieżąca konserwacja elementów zabytku Bramy Opatowskiej w Sandomierzu "
 • 22.08.2023 16:01, Paulina Leśniak
  Edycja załącznika: Zapytanie ofertowe - doc